Vinaglue JSC duy trì trang thông tin điện tử này (sau đây xin gọi là Liveweb) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với Vinaglue JSC (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Vinaglue JSC, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Vinaglue JSC có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.Liveweb.vn vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Vinaglue JSC. Hơn thế nữa, Vinaglue JSC có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

1. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. Sự tuân thủ

Vinaglue JSC có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ.
Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Vinaglue JSC có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:
(1) Sử dụng Dịch vụ
(2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ
(3) Truy cập Website này.

Vinaglue JSC cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Vinaglue JSC cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ vinaglue@gmail.com.

3. Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. Vinaglue JSC cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. Vinaglue JSC không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Vinaglue JSC sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Vinaglue JSC và các tổ chức/công ty khác đã được Vinaglue JSC cho phép. Vinaglue JSC cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

- Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
- Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
- Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
- Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.
Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Vinaglue JSC. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ vinaglue@gmail.com. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

5. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". Vinaglue JSC không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Vinaglue JSC sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. Giới hạn trách nhiệm

Vinaglue JSC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Vinaglue JSC. Vinaglue JSC cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Vinaglue JSC, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Vinaglue JSC sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của Vinaglue JSC.

Vinaglue JSC không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Vinaglue JSC sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành Vinaglue JSC và Bạn.

7. Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Vinaglue JSC hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

a. Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Vinaglue JSC.
b. Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Vinaglue JSC.
c. Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Vinaglue JSC.
d. Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
e. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Vinaglue JSC.
f. Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Vinaglue JSC.

8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

 Chỉ những người được Vinaglue JSC ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

9. Những Dịch vụ cung cấp trên Website

Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, Vinaglue JSC không bảo đảm những mô tả và Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.

10. Chấm dứt sử dụng

Vinaglue JSC có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Vinaglue JSC căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Vinaglue JSC. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Vinaglue JSC sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

11. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Vinaglue JSC.

12. Thương hiệu

Thương hiệu Liveweb.vn, Logo Liveweb.vn… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Vinaglue JSC tại Việt Nam. Vinaglue JSC có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu Vinaglue JSC, Logo Vinaglue JSC và phải sử dụng theo đúng quy định của Vinaglue JSC.

Website www.Liveweb.vn và các trang liên kết nằm trong là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của Vinaglue JSC.

13. Loại trừ

Vinaglue JSC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Vinaglue JSC.

14. Từ chối

Vinaglue JSC từ chối cam kết rằng dịch vụ do Vinaglue JSC cung cấp sẽ và cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc là các dịch vụ đó sẽ không xảy ra sự cố, thời gian, bảo mật hoặc các lỗi sẽ được phát hiện. Vinaglue JSC cũng không chịu trách nhiệm đối với các kết quả do quá trình sử dụng, các lỗi phát sinh chưa được phát hiện và công bố trước đó.

15. Phí dịch vụ

Khi bạn chọn lựa sản phẩm và dịch vụ, tại thời điểm mua “Dịch vụ” bạn đồng ý trả cho Vinaglue JSC khoản phí mà Vinaglue JSC áp dụng tại thời điểm đó. Bạn hiểu rõ rằng Directi/ICANN yêu cầu một khoản phí nhất định khi mà Vinaglue JSC đăng ký tên miền cho bạn và bạn đồng ý trả khoản phí đó. Mọi khoản thanh toán là không hoàn lại. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà Vinaglue JSC không thể thu đủ khoản phí cho các dịch vụ mà Vinaglue JSC đã cung cấp hoặc các khoản phí phát sinh do sự chậm trễ đó gây ra, bạn đồng ý rằng Vinaglue JSC có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp pháp để có thể thu hồi các khoản phí đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong các biện pháp thực hiện thu hồi các khoản cần thanh toán còn nợ đọng sẽ bao gồm nhưng không hạn chế biện pháp ngừng thực hiện yêu cầu đăng ký hoặc gia hạn tên miền của bạn mà không cần báo trước. Vinaglue JSC có quyền thu các khoản phí quản lý phát sinh ngoài các khoản phí thông thường của dịch vụ khi có các sự cố xảy ra. Các khoản phí này bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ khách hàng không thể giải quyết qua thư điện tử (email) nhưng yêu cầu các dịch vụ cá nhận hoặc các tranh chấp yêu cầu dịch vụ pháp lý. Các khoản phí này sẽ được tính vào hóa đơn của tài khoản khách hàng mà bạn đăng ký trên hệ thống của Vinaglue JSC.

16. Tạm dừng dịch vụ - vi phạm điều khoản

Bạn đồng ý rằng trong bất kỳ trường hợp vi phạm các điều khoản được quy định trong thỏa thuận này, Vinaglue JSC có quyền thực hiện các biện pháp cảnh báo, trừng phạt cần thiết nhằm nhắc nhở bạn về vi phạm. Các cảnh báo, thông báo trừng phạt sẽ được Vinaglue gửi tới bạn bằng văn bản hoặc qua văn bản điện tử (ví dụ như thư điện tử). Trong trường hợp nếu bạn không có phản hồi về vi phạm trong vòng 10 ngày làm việc, Vinaglue JSC có quyền chấm dứt cung cấp tên miền hoặc các dịch vụ khác mà bạn đang sử dụng mà không cần thông báo. Mọi khoản phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại.

17. Giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp hiện tại của chúng tôi. Chính sách đó được tham chiếu và trở thành một phần của thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Vinaglue JSC có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào nhằm phù hợp hơn với các quy định liên quan của ICANN, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ràng buộc khác (nếu có). Mọi thay đổi của Chính sách giải quyết tranh chấp sẽ được Vinaglue JSC thông báo trên website 15 ngày trước khi thay đổi chính thức có hiệu lực. Bạn đồng ý sẽ theo dõi định kỳ website của Vinaglue JSC để nắm bắt các thông tin mới nhất của việc thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung của chính sách này.
Bạn cam kết rằng nếu xảy ra tranh châp đối với bất kỳ tên miền nào bạn đăng ký qua Vinaglue JSC thì bạn cam kết sẽ bảo vệ Vinaglue JSC như các điều khoản được quy định tại thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý rằng, nếu Vinaglue JSC nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan điều tra, tòa án hay cơ quan hành chính của chính phủ về các tranh chấp liên quan đến tên miền của bạn ở Vinaglue JSC thì Vinaglue JSC có quyền có những hành động cần thiết nhằm đảm bảo mọi thông tin và cấu hình của tên miền được giữ nguyên trạng đến khi giải quyết xong tranh chấp. Trong trường hợp này, bạn đồng ý rằng Vinaglue JSC là vô can khi buộc phải thực hiện các hành động nói trên.

18. Bồi thường

Bạn đồng ý để đưa ra, bảo vệ các khoản bồi thường đối với Vinaglue JSC đối với các thiệt hại, hư hỏng, chi phí bao gồm các chi phí liên quan đến pháp lý, luật sư (nếu có) là kết quả từ các sự cố, hành động hoặc tranh chấp xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn trên hệ thống của Vinaglue JSC, đối với dịch vụ bạn thuê/mua của Vinaglue JSC. Vinaglue JSC cần được thông báo hoặc nhận được thông báo về các vấn đề tương tự như trên. Vinaglue JSC có thể yêu cầu một công văn chấp thuận từ bạn về trách nhiệm của bạn đối với Vinaglue nếu sự cố xảy ra. Sự từ chối phản hồi có thể được coi là một vi phạm thỏa thuận này.

19. Từ chối​

Vinaglue JSC từ chối cam kết rằng dịch vụ do Vinaglue JSC cung cấp sẽ và cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc là các dịch vụ đó sẽ không xảy ra sự cố, thời gian, bảo mật hoặc các lỗi sẽ được phát hiện. Vinaglue JSC cũng không chịu trách nhiệm đối với các kết quả do quá trình sử dụng, các lỗi phát sinh chưa được phát hiện và công bố trước đó.

20. Điều khoản chung​

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Trải nghiệm với 15 ngày dùng thử miễn phí - Thay đổi giao diện không giới hạn

Bắt đầu ngay!
Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi !